Home
Vykopávky
Hudba
Instrukce
Anotace
Kontakt

Obchodní podmínky

nakladatelství Jaroslav Kunc
MOZKONAUT.CZ
Zálesí 39, 569 45 Biskupice
IČ 44067381
e-mail: info@buhnatripu.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je nakladatelství Jaroslav Kunc, MOZKONAUT.CZ, se sídlem Zálesí 39, 569 45 Biskupice, IČ 44067381.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Předmětem koupě je neperiodická publikace – knižní titul, jehož nabídku prodávající uveřejnil prostřednictvím webových stránek www.buhnatripu.cz (dále jen zboží).

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Čili kupní smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje budou na základě písemné žádosti zákazníka dstraněny z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nemohou být předány žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým osobní údaje zákazníků předáváme v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze nakladatelství.

Doprava a platba

Při platbě při převzetí zboží platíte dobírku a poštovné dle ceníku České pošty (dále ČP). Při platbě předem na účet Vám pošleme po připsání požadované částky na účet nakladatelství balík dle hmotnosti tak, aby Vás poštovné u ČP vyšlo co nejlépe (doporučené psaní, doporučený balíček, cenný balík).
Upozorňujeme Vás na možnost obdržet objednané zboží na zvolenou adresu službou Balík do ruky, kterou poskytuje ČP. Tento způsob dodání zajišťuje pro příjemce vyšší komfort služeb, než je tomu u standardního dodání. ČP garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Balík je doručován ČP ve vybraných lokalitách i v rámci odpolední pochůzky. Pokud není adresát zastižen, můžete se dohodnout na opětovném doručení v jiném termínu, který Vám bude lépe vyhovovat. Pokud zadáte správně kontaktní údaje, budete o dodání balíku informováni s předstihem. V případě nevyzvednutí je zásilka odesílána zpět na adresu nakladatelství. V případě opětovného zaslání účtujeme další poplatek za dopravu. Při nákupu nad 1000 Kč doprava po České republice zdarma.

Reklamace a zaslání reklamovaného zboží

Pokud jste obdrželi zboží, které má výrobní vadu, postupujte takto. Napište na e-mail info(zavináč)buhnatripu.cz číslo objednávky (najdete na faktuře, kterou jste obdrželi při dodání objednávky), název reklamovaného zboží a popis zjištěných závad. Zašlete reklamované zboží poštou na adresu nakladatelství na své náklady, pokud se vzájemně nedomluvíme na jiném způsobu vyřešení reklamace. Pokud bude reklamované zboží posláno bez předešlé konzultace s e-shopem, měla by zásilka obsahovat průvodní dopis s informací o povaze a rozsahu zjištěných vad a číslem objednávky. Reklamaci vyřídíme v co nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedomluvíme na jiné lhůtě. To se týká i vrácení peněz za reklamované zboží.
Zboží, které nemá výrobní vadu, nelze reklamovat. V tomto případě, ať už jste knihu četli či nikoli, Vám doporučujeme knihu někomu darovat a udělat tím dotyčnému radost.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

V Zálesí dne 6. srpna 2013

Fotografie
Analýza
Objednat
Odkazy
Ukázka
Aktivity